Skip over navigation | Sla menu over

Algemene ledenvergadering

Eens per jaar wordt de Algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, bijeengeroepen. Het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over voorgestelde benoemingen in bestuur en raad van adviseurs. Daarnaast vraagt zij goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de beleidsvoornemens.