Skip over navigation | Sla menu over
11 jul 2014

Persbericht: Wettekst Erfgoedwet gaat (nog) niet ver genoeg

Persbericht: Wettekst Erfgoedwet gaat (nog) niet ver genoeg


Persbericht- 11 juli 2014 - De Vereniging Rembrandt heeft vandaag haar reactie ingediend op het conceptvoorstel voor een nieuwe Erfgoedwet van het ministerie van OCW. De Vereniging Rembrandt meent dat de in concept voorgestelde Erfgoedwet een stap in de goede richting is. Echter, mede gezien de andere geldende beschermingsstelsels voor monumenten en natuur in Nederland en de bescherming van roerend cultureel erfgoed in andere Europese landen, gaat de Erfgoedwet naar de indruk van de Vereniging Rembrandt (nog) niet ver genoeg.
In de concept Memorie van Toelichting bij de voorgestelde Erfgoedwet onderschrijft de minister het belang dat overheden zich dienen te tonen als een betrouwbaar eigenaar van de aan hen toevertrouwde collecties, beheerd door de musea: schenkingen, erfenissen en legaten vormen immers een belangrijke bron voor de uitbreiding van deze collecties.

Naar de idee van de Vereniging Rembrandt vormt dit deel van de toelichting de kernaanleiding voor een nieuwe Erfgoedwet waar het betreft het roerend cultureel erfgoed. De nieuwe Erfgoedwet zal een regeling moeten bieden waarmee onttrekking van cultuurgoederen aan het Nederlands publiek domein alleen is toegestaan na het doorlopen van een zorgvuldige, objectieve procedure die de benodigde adequate bescherming biedt. Alleen op die wijze zal de nieuwe Erfgoedwet waarborgen dat overheden als betrouwbaar eigenaar van de aan hen toevertrouwde cultuurgoederen zullen acteren. Bovendien moet deze procedure toekomstbestendig zijn, met het oog op het feit dat de Erfgoedwet bij voorkeur weer tientallen jaren kan meegaan.

De Vereniging Rembrandt beschouwt het in de maak zijn van een nieuwe Erfgoedwet als een uitgelezen mogelijkheid een zorgvuldige omgang met kunst in het publiek domein vast te leggen. Om die reden heeft de Vereniging Rembrandt dit voorjaar Tom Barkhuysen en Machteld Claessens van advocatenkantoor Stibbe gevraagd te adviseren over mogelijke bouwstenen voor een nieuwe Erfgoedwet, waarbij nadrukkelijk ook gekeken is naar de huidige wet- en regelgeving voor kunst in het publiek domein in Nederland,  in omringende landen, alsook naar relevante internationale en Europese afspraken. Mede op basis van dit rapport is vandaag de reactie ingediend op het wetsvoorstel van het ministerie van OCW bij de internetconsultatie.

De reactie en het advies worden mede ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en het SNS REAAL Fonds.

Download hier de reactie op het wetsvoorstel.