Skip over navigation | Sla menu over

Informatie voor musea

Criteria voor steunverlening

De Vereniging Rembrandt verleent steun voor aankopen ten behoeve van openbare collecties in Nederland, die zijn opgenomen in het museumregister. Het gaat daarbij om aankopen ten behoeve van de permanente presentatie van het museum, tenzij de aard van het kunstwerk geen langdurige expositie toelaat. Met steun van de Vereniging Rembrandt verworven kunstwerken zijn onvervreemdbaar. De aanvrager dient duidelijk te maken hoe de aanwinst past in het collectieplan van het museum en wat de betekenis is voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

Het belangrijkste criterium voor de verlening van steun is de waarde als kunstwerk van het te verwerven object voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Andere argumenten, zoals historische waarde, zijn hoogstens additioneel. Bij de afweging staat de visuele en esthetische waarde voorop, maar daarnaast kan de kunsthistorische documentaire betekenis of de icoonwaarde van een object een argument tot steun zijn.

De waarde als kunstwerk wordt relatief beschouwd: een kunstwerk moet behoren tot de beste of betere voorbeelden in zijn soort, bijvoorbeeld als representant van een belangwekkende regionale productie. Dit geldt in het bijzonder wanneer het gaat om een verwerving ten behoeve van een regionaal of lokaal museum. Daarbij is ook het streven van de Vereniging Rembrandt naar landelijke spreiding van steunverlening van belang.

Beoordeling vindt plaats in het kader van het gehele Nederlandse openbare kunstbezit (“De Collectie Nederland”) en in relatie tot de collectie van de aanvrager. Er wordt geen steun verleend voor verwerving van een kunstwerk dat min of meer een verdubbeling vormt van een reeds elders aanwezig werk, tenzij het stuk waarvoor steun wordt gevraagd een kernfunctie binnen het ensemble van het museum vormt en het elders berustende vergelijkbare werk zeker niet voor bruikleen beschikbaar is.

Ten aanzien van werk van hedendaagse kunst gelden beperkingen, aangezien alleen steun verleend wordt voor aankopen van werken van kunstenaars met een gevestigde internationale reputatie. Steun aan kunstopdrachten wordt niet verleend.