Skip over navigation | Sla menu over

Hoe gaat het in zijn werk?

Behandeling van een aanvraag vindt in de regel plaats in de eerstvolgende vergadering van het bestuur, mits een aanvraag ten minste drie weken voor de vergaderdatum is ingediend. De vergaderdata van het bestuur treft u in het kader hiernaast aan. Uitsluitend aanvragen voor voorgenomen aankopen worden in behandeling genomen, niet voor reeds gesloten koopovereenkomsten. Kunstwerken dienen in de vergadering te worden getoond, tenzij hiervoor namens het bestuur ontheffing wordt verleend. Bij uitzondering kan een spoedbehandeling buiten de bestuursvergaderingen plaats vinden, maar uitsluitend indien de aanvrager kan duidelijk maken dat er een onvermijdelijke deadline is (b.v. een veilingdatum) en er geen gelegenheid was de aanvraag eerder in te dienen. Indien bij een spoedaankoop geen besluitvorming kan plaats vinden vóór de deadline, kan het bestuur de aanvrager de mogelijkheid verlenen na de totstandkoming van de aankoop alsnog een aanvraag in te dienen, maar daarbij handelt het betreffende museum wel geheel voor eigen risico.

Het bestuur heeft de vrijheid om over aanvragen adviezen van derden te vragen. Over besluiten van het bestuur wordt geen discussie gevoerd.

De Vereniging Rembrandt geeft maximaal 50% van het aankoopbedrag (inclusief de direct daarmee gepaard gaande verwervingskosten, dus niet meegerekend eventuele restauratiekosten).

Bij specifieke fondsen van de Vereniging Rembrandt kunnen afwijkende bepalingen zijn afgesproken, maar wordt wel steeds uitgegaan van de kwaliteitseisen die aan het te verwerven kunstwerk worden gesteld. Bij steun met gelden die beschikbaar zijn gesteld door de BankGiro Loterij kan binnen de algemene criteria extra aandacht worden besteed  aan het bijzondere belang van de aanwinst voor het aanvragende museum of aan de betekenis ervan voor speciale inhoudelijke, regionale of lokale doelstellingen van het museum. Ook kunnen er bij sommige fondsen afwijkende percentageregelingen gelden.

Eigen bijdrage

Van de aanvrager wordt een substantiële eigen bijdrage verwacht. Daarbij telt steun van een eigen vriendenorganisatie mee als eigen bijdrage. Verwervingen waarbij vrijwel geen eigen middelen worden ingezet worden kritisch beoordeeld. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een aanvraag voor aankoop van een collectie als geheel in overweging genomen.

 Wat vraagt de Vereniging Rembrandt?

Een museum dat financiële steun krijgt van de vereniging biedt leden gratis entree tot de vaste collectie en vermeldt dit ook duidelijk bij de ingang. Op de website van het museum zien we bovendien een verwijzing naar www.verenigingrembrandt.nl.
Bij afbeeldingen van het kunstwerk in catalogi, brochures, briefkaarten en ander drukwerk zal de vereniging vermeld worden en in de eerstkomende editie van een vriendenblad of nieuwsbrief van het museum is een pagina gereserveerd voor de Vereniging Rembrandt met een uitleg over de reden van steunverlening. In het Bulletin van de vereniging zal een artikel worden geplaatst dat aangeleverd zal worden door het gesteunde museum. Ook is er op de website van de vereniging een virtuele zaal (webpagina) gereserveerd in de Verrijking waar de nieuwe aankoop in de context van de Collectie Nederland gepresenteerd wordt.