Skip over navigation | Sla menu over
5 mrt 2016

Erfgoedwet, belangrijkste aanpassingen van het wetsvoorstel op een rij

Erfgoedwet, belangrijkste aanpassingen van het wetsvoorstel op een rij

Belangrijke aanpassingen van het wetsvoorstel op initiatief van Vereniging Rembrandt zijn:

— dat de Erfgoedwet niet langer alleen voor kunst in eigendom van de staat, provincies en gemeenten geldt maar ook voor kunst in eigendom van bijvoorbeeld waterschappen en universiteiten; dat er een grotere transparantie over voornemens tot verkoop van kunst is: dit voornemen moet worden bekendgemaakt via een voor een ieder toegankelijke database;

— dat de betrokkenheid van burgers en (kunst)organisaties verder is verzekerd: de Erfgoedwet bepaalt dat de publieke eigenaar om een advies vraagt van een deskundigencommissie. Mocht de eigenaar dat niet nodig vinden, dan biedt de wet nu de expliciete mogelijkheid aan een ieder om zijn of haar zienswijze daarop te geven en daarmee de eigenaar reden te geven alsnog om een advies te vragen;

— dat wanneer de eigenaar in afwijking van het advies toch besluit tot onttrekking en dit (verplicht) meldt aan de minister, een verplichte wachttijd van 13 weken in acht moet worden genomen tussen het moment waarop de minister op de hoogte wordt gesteld en het moment van daadwerkelijke vervreemding. Zo krijgt de minister de gelegenheid zo nodig in te grijpen.

— dat de minister tijdens het debat heeft toegelicht van de mogelijkheid tot ingrijpen – door een besluit tot onttrekking te vernietigen – sneller gebruik maken dan tot op heden gebruikelijk was. Dit is een belangrijke toezegging, omdat dit instrument tot nu toe alleen met grote terughoudendheid werd gebruikt.

— dat de minister in het parlementaire debat heeft benadrukt dat de criteria voor beschermwaardigheid niet te streng moeten worden ingevuld;

— dat de Erfgoedwet na een periode van drie tot vijf jaar geëvalueerd zal worden.

Niet is overgenomen:
— het mogelijk maken van een laagdrempeligere procedure bij de bestuursrechter tegen onttrekkingsbesluiten.